Byggrätter
Inom området finns 9 st byggrätter som säljes genom Eksjöhus försäljningskontor i Norrköping. Största byggnadsarea är 140 kvm och för komplementsbyggnad 50 kvm. Byggnaderna placeras minst 4 meter från grannfastigheten. Komplementtbyggnad ska placeras minst 1 meter från huvudbyggnad. Komplementyggnad får inte placeras närmare än 6 meter från lokalgatan. Infart skall placeras mot lokalgata.

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten- och avlopp finns utdraget till området. Dagvatten ska enligt Norrköping kommuns riktlinjer för dagvattenhantering omhändertas ekologiskt och om möjligt lokalt. Detta innebär att regnvatten från hårdgjorda ytor, som tak och gator, ska infiltreras i marken. Tomtköpare bekostar va-anläggningar inom den egna tomtmarken. Anslutningsavgift för VA tillkommer.

El, tele
Eon äger elnätet i området. Anslutningsavgift för el är för närvarande ca 27.000 kronor. Området förbereds för anslutning till fiber.

Tomter
1. Östra Eneby 1:185 716 kvm
2. Östra Eneby 1:184 719 kvm
3. Östra Eneby 1:183 715 kvm
4. Östra Eneby 1:182 795 kvm
5. Östra Eneby 1:181 749 kvm
6. Östra Eneby 1:180 817 kvm
7. Östra Eneby 1:179 781 kvm
8. Östra Eneby 1:178 730 kvm
9. Östra Eneby 1:177 720 kvm

Pris: 950 000:-/st. Anslutningsavgifter tillkommer.

Susan Baravdish

Susan Baravdish

, säljare
Ring mig
Landskap: Kommun: Adress: Tomttyp: Antal tomter: Tomtarea:
Östergötland Norrköping Svärtinge skogsbacke Stadsplanerad tomt 9 715-817